วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ละติจูด ลองติจูด


ลองจิจูดและละติจูด
     การใช้ระยะทางตามมุมในการบอกตำแหน่งบนผิวโลก จะมีเส้นศูนย์สูตรกับไพรม์ เมริเดียนเป็นวงกลมหลัก และเมริเดียนอื่น ๆ กับละติจูดขนานเป็นวงกลมรอง ค่าของระยะทางตามมุมที่ใช้ เพื่อบอกว่าตำแหน่งต่าง ๆ บนโลกอยู่ห่างจากเมริเดียนของกรีนิชไปทางตะวันออกหรือตะวันตกเท่าใด และอยู่ทางเหนือหรืออยู่ทางใต้ของเส้นศูนย์สูตรมากน้อยเพียงใดโดยคิดเป็นมุม ณ จุดศูนย์กลางของโลกที่รองรับด้วยส่วนโค้งบนผิวโลก ณ ที่หนึ่ง ๆ ค่าที่ใช้บอกแต่ละตำแหน่งที่กล่าวถึงนี้ คือ ลองจิจูด (longitude "") และ ละติจูด (latitude "") ของตำแหน่งนั้น

     ลองจิจูดของตำแหน่งใด ก็คือ ค่าของระยะทางตามมุมที่วัดจากเมริเดียนของกรีนิชไปทางตะวันออกหรือตะวันตก ตามเส้นศูนย์สูตรจนถึงเมริเดียนที่ผ่านตำแหน่งนั้น คิดเป็นองศาลิปดาและฟิลิปดา มีค่าตั้งแต่ 0-180 องศาตะวันออกหรือตะวันตก หรือใช้เครื่องหมาย + แทนตำแหน่งที่อยู่ทางตะวันออกของกรีนิช และเครื่องหมาย - แทนตำแหน่งที่อยู่ทางตะวันตกของกรีนิช

     ละติจูดของตำแหน่งใด ก็คือ ค่าของระยะทางตามมุมที่วัดจากเส้นศูนย์สูตรไปทางเหนือ หรือทางใต้ตามเมริเดียนซึ่งผ่านตำแหน่งนั้น คิดเป็นองศาลิปดา หรือฟิลิปดา มีค่าตั้งแต่ 0-90 องศาเหนือหรือใต้ หรือใช้เครื่องหมาย + แทนตำแหน่งที่อยู่ทางเหนือและเครื่องหมาย - แทนตำแหน่งที่อยู่ทางใต้ของเส้นศูนย์สูตร

     เส้นลองจิจูดที่ผ่านมาประเทศอังกฤษที่กรีนิช เป็นเส้นสำคัญที่ทุกประเทศต้องใช้เทียบเวลา ประเทศที่อยู่ทางทิศตะวันออกของอังกฤษจะอยู่บนลองจิจูดตะวันออก เช่น กรุงเทพฯ อยู่ที่ลองจิจูด 100.5 องศาตะวันออก นั้นคือ เวลาประเทศไทยจะเร็วกว่าเวลาที่อังกฤษอยู่ 105/15 หรือ 7 ชั่วโมง (15องศา = 1 ชั่วโมง) เช่นถ้าอังกฤษเป็น 0 นาฬิกาหรือเที่ยงคืน ประเทศไทยจะเป็นเวลา 7 นาฬิกา อำเภอหรือจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยที่อยู่ลองจิจูดและไม่อยู่บนลองจิจูดเดียวกัน จะมีเวลาท้องถิ่นหรือเวลาเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแตกต่างจากเวลามาตรฐานของประเทศ เช่น กรุงเทพฯอยู่ที่ลองจิจูด 100.5 องศาตะวันออกจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นช้ากว่าอุบลราชธานี (อุบลราชธานีอยู่ที่ลองจิจูด 105 องศาตะวันออก เท่ากับ (105 - 100.5)x4 หรือ 18 นาที (1องศา = 4 นาที)

     ประเทศที่อยู่ทางตะวันตกของอังกฤษจะอยู่บนลองจิจูดตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างลองจิจูด 67 องศาตะวันตกถึงลองจิจูด 125 องศาตะวันตก เวลาจะช้าเท่าประเทศที่อยู่บนลองจิจูดตะวันออก
แสดงลองจิจูด และละติจูด
แสดงลองจิจูด และละติจูดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น